เทศบาลตำบลวังยาง
wangyang.go.th
หน้าหลัก
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th