เทศบาลตำบลวังยาง
wangyang.go.th
หน้าหลัก
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
0.ประกาศ
1.จำนวนประชากร
2.ส่วนที่ 1
3.คำแถลง
4.คำแถลงงบประมาณรายรับ
5.คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
6.บันทึกหลักการและเหตุผล
7.บันทึกหลักการและเหตุผลรายด้าน
8.บันทึกหลักการและเหตุผลตามแผน
9.เทศฯ งบ 62
10.รายงานประมาณการรายรับ
11.รายละเอียดประมาณการรายรับ
12.รายงานประมาณการรายจ่าย
13.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
1.ประกาศ คำแถลงบประมาณ 1-3
2.บันทึกหลักการและเหตุผล 4-9
3.รายงานประมาณการรรายรับ 10-14
4.รายงานประมาณการรรายจ่าย 15-63
5.รายงานรายละเอียดประมาณการรรายจ่าย 64-112
6.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 113-136
7.ภาคผนวก 137-162
8.ภาคผนวก 163-207