แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 09102561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 09102561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256109102561
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th