คำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
คำร้องทั่วไป
คำร้องทั่วไปเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม
บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
บันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
แบบคำขอแจ้งยกเลิกภาษีโรงเรียนและที่ดิน
แบบคำร้องขอใช้บริการของกองช่างเทสบาลตำบลวังยาง
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่
แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน