เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.
1. เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2. คำแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
4. รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
6. รายงานประมาณรายการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
7. รายงานรายละเอียดการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559