เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377, 055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th