ระเบียบ พรบ./พรก. เทศบาล
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร วันที่ลง Download
13 พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556.PDF 2018-10-12 23:32:46
12 พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542.PDF 2018-10-12 23:32:38
11 พรบ.ภาษีปาย พ.ศ.2510.PDF 2018-10-12 23:32:24
10 พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508.PDF 2018-10-12 23:32:00
9 พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546.PDF 2018-10-12 23:31:30
8 พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534.PDF 2018-10-12 23:31:15
7 พรบ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527.PDF 2018-10-12 23:30:59
6 พรบ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527.PDF 2018-10-12 23:30:50
5 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ.PDF 2018-10-12 23:30:38
4 พรบ.กําหนดราคาปานกลางของที่ดินสําหรบการประเมินภาษีบำรุงทองที่ พ.ศ.2529.PDF 2018-10-12 23:30:26
3 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF 2018-10-12 23:30:17
2 พรฎ.ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2542.PDF 2018-10-12 23:30:07
1 พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.2560.PDF 2018-10-12 23:29:53
กลับหน้าหลัก