จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ของเทศบาลตำบลวังยาง
การพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพจากผลการนำโครงการจากแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
      1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพานทางเท้าและทางระบายน้ำ
      1.2  สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
      1.3 พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบบชลประทาน
      1.4 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แนวทางการพัฒนา
      2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
      2.2 สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน
      2.4 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.5 การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
    แนวทางการพัฒนา
      3.1 การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3.2 การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
    แนวทางการพัฒนา
      4.1 สนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย และการออกกำลังกาย
      4.2 พัฒนาความรู้เพื่อสร้างรายได้ และสร้างการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน
      4.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.4 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
4.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.7 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
    แนวทางการพัฒนา   
      5.1 การควบคุม และการบริหารจัดการขยะ
      5.2 วางแผน จัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำ
      5.3 บำบัด ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว
    แนวทางการพัฒนา
      6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
      6.2 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
      6.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
    แนวทางการพัฒนา
      7.1 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      7.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น
      7.3 ปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใจ ต้านการทุจริต
      7.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
      7.5 การบริหารงานแบบบูรณาการการสร้างเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.