เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้  มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยางบรรลุตามวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตพันธกิจเพื่อดำเนินการ   ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน การจัดการด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้มีความเพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองโดยการน้อมนำแนวทางปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรธรรมเทค  การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
5. การส่งเสริม/อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนาและการสร้างสังคมเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อการพัฒนาดังกล่าว จึงกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยาง  ดังนี้
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะตามมาตรฐาน
2. โครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลวังยางได้มาตรฐาน
3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา/การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสนา
4. การส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประชาชนได้รับบริการสาธารณด้านสุขภาพอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  อนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
8. การบริหารการจัดการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ