สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ประวัติและความเป็นมา        
สภาตำบลวังยางได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  19  มกราคม พ.ศ.2539  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลวังยางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  16  กรกฎาคม พ.ศ.2551 เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเทศบาลตำบลวังยาง 
           2. สภาพทั่วไป
                     2.1 ที่ตั้ง เทศบาลตำบลวังยาง เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ ม.1 ตำบลวังยาง  อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร (ถนนกำแพงเพชร-ขาณุวรลักษบุรี กิโลเมตรที่ 43.5) ระยะทางห่างจาก   อำเภอคลองขลุง    ประมาณ 5  กิโลเมตร
                     2.2 พื้นที่ พื้นที่จริงตามแผนที่เทศบาลตำบลวังยางประมาณ 44.44 ตารางกิโลเมตร (~27,775 ไร่)
                     2.3 ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางโดยมีอาณาเขต
ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลวังแขม    อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก    ติดกับตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลแม่ลาด(แม่น้ำปิงกั้น) อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร

             2.4 การปกครอง
             เทศบาลตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต รวม  9  หมู่บ้าน ดังนี้
เขต 1    ประกอบด้วยหมู่  1, 3, 8, 9 
เขต 2    ประกอบด้วยหมู่   2, 4, 5, 6, 7   โดยรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนหมู่บ้าน
             เทศบาลตำบลวังยาง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 เขต รวม  9  หมู่บ้าน ดังนี้
เขต 1    ประกอบด้วยหมู่  1, 3, 8, 9 
เขต 2    ประกอบด้วยหมู่   2, 4, 5, 6, 7   โดยรายละเอียด ดังนี้
                                                                        ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนหมู่บ้าน


2.5 ข้อมูลประชากร 
จำนวนครัวเรือน  2,003  ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 45 ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร
         จำนวนประชากร 5,667  คน  แยกเป็นชาย  2,784 คน หญิง  2,863  คน

ตารางแสดงข้อมูลประชากรย้อนหลัง 3 ปี
ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน
ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2558
2.6 ข้อมูลอื่น ๆ 
1)  แหล่งน้ำธรรมชาติ   แม่น้ำปิง    คลองยาง
2)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ปลาน้ำจืด  สัตว์น้ำจืดอื่น ๆ  ทรายในแม่น้ำปิง
3)  มวลชนจัดตั้ง   ลูกเสือชาวบ้าน  1  รุ่น  จำนวน  60  คน 
             อปพร.  จำนวน  54  คน

3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
    3.1    อาชีพ   เกษตรกร  รับจ้างทั่วไป   ประกอบอาชีพอิสระ  รับราชการ                   
    3.2  ด้านศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในพื้นที่มีสถานที่สำคัญ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1)  วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี      
2)  วัดตะล่อมสุวรรณาราม 
3)  วัดประชาศรัทธาราม     
4)  วัดนิคมธรรมาราม         
5)  วัดวังน้ำสามัคคีธรรม    
6)  วัดปรีชาศรัทธาราม       

หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
     3.3  ด้านประเพณี  ประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่น ดังนี้ 
3.4  ด้านการศึกษา
         ในเขตเทศบาลตำบลวังยาง ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับและมีบางส่วนเข้าเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาตามฐานะของแต่ละครอบครัว โดยมีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนและจำนวนนักเรียน

ข้อมูล ณ  มีนาคม  2558
3.5  ด้านกีฬานันทนาการ/พักผ่อน
1)    สนามกีฬาเอนกประสงค์     
2)    สนามฟุตบอล          
3)    สนามบาสเกตบอล          
4)    สนามตะกร้อ            
5)    สวนสาธารณะ            
6)   สนามเด็กเล่น            

จำนวน  7   แห่ง
จำนวน  7   แห่ง
จำนวน  4   แห่ง
จำนวน  7   แห่ง
จำนวน   -   แห่ง
จำนวน   6   แห่ง

3.6  ด้านสาธารณสุข
         ในเขตเทศบาลตำบลวังยางมีสถานบริการด้านการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชน
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป  ดังนี้
ตารางแสดงข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข

3.7  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1)  ที่ทำการตำรวจชุมชน   1  แห่ง
2)  สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี (1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค.57 )     จำนวน  3   ครั้ง
3)  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา
      ผู้เสียชีวิต  -  คน  ผู้ได้รับบาดเจ็บ   -   คน มูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย  1 ล้านบาท 
4)  รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ซื้อเมื่อ พ.ศ.2551)  จำนวน   1   คัน จุน้ำได้  6,000  ลิตร
5)  รถยนต์ตรวจการณ์  จำนวน  1  คัน ซื้อเมื่อ พ.ศ.  2553
6)  รถยนต์กู้ชีพ  จำนวน 1 คัน  จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2553
7)  พนักงานดับเพลิง   จำนวน -  คน ,อาสาสมัครผ่านการฝึกอบรม OTOS จำนวน  10  คน
8)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  54 คน                
9)  การฝึกซ้อมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปีที่ผ่านมา  จำนวน   1   ครั้ง

4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1  การคมนาคมการจราจร  (ข้อมูลตามทะเบียนคุมสายทางหลวงท้องถิ่น)
    1)  ถนนลาดยาง ระหว่างหมู่บ้าน จำนวน  4  สาย  ระยะทางรวม 18.425  กิโลเมตร
    2)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1084 (สายกำแพงเพชร - อำเภอขาณุวรลักษบุรี) จำนวน 1 สาย
    3)   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 16 สาย  ระยะทางรวม 13.675  กิโลเมตร
    4)   ถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน 9  สาย  ระยะทางรวม  26.915  กิโลเมตร
    5)   สะพาน ในเขตเทศบาลตำบลวังยางที่ใช้ในการสัญจรไปมาของยานพาหนะและเป็นจุด 
     ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน จำนวน  3   แห่ง 

4.2  แม่น้ำ ลำคลอง  พื้นที่ของตำบลวังยางเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างมีแม่น้ำปิงไหลผ่านและคลองชลประทานเป็นแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคและใช้ในการเกษตรกรรม
4.3  การประปา  ทุกหมู่บ้านยังมีระบบประปาหมู่บ้านเป็นของตนเองและให้บริการน้ำประปา  ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน
4.4  ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลวังยางใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองขลุง ดังนี้
     1)   จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 2,003  ครัวเรือน
     2)   ไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้ในการส่องสว่างให้กับถนนและซอยบริเวณที่ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

4.5  การสื่อสาร  การสื่อสารภายในเขตเทศบาลตำบลวังยาง  สามารถแยกได้ดังนี้
     1)  มีโทรศัพท์ส่วนบุคคลใช้ในอาคารบ้านเรือนเกือบทุกหลังคาเรือนและใช้ตามสถานะของตัวเองและครอบครัว
     2)  มีโทรศัพท์สาธารณะให้บริการกับราษฎรตามจุดต่าง  ๆ ของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
     3)  มีหอกระจายข่าวเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
     4)  มีการสื่อสารที่เป็นข่าวสาร/บันเทิงโดยทั่วไป สามารถรับการสื่อสารได้จากสถานีวิทยุ และสถานีโทรทัศน์/จานรับสัญญาณดาวเทียม

4.6 ลักษณะการใช้ที่ดิน 
ลักษณะการใช้ที่ดิน เทศบาลตำบลวังยาง  มีพื้นที่ประมาณ   44.44   ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น  3  ประเภท  คือ
     1)   พื้นที่ถือครองเพื่ออยู่อาศัย
     2)  พื้นที่ถือครองเพื่อทำการเกษตร  ทำนา ทำไร่  ทำสวน
     3)  พื้นที่ถือครองเพื่อการค้า

2.2.3  อัตรากำลัง  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังยาง มีทั้ง พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  รวมทั้งสิ้น  31  คน  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้

(ข้อมูล : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ณ วันที่   1 พฤษภาคม 2557)
6.  สถานะการคลังท้องถิ่น
    การบริหารรายรับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
    ด้านรายรับ
                         ตารางแสดงข้อมูลรายรับจริงของเทศบาลตำบลวังยาง (ย้อนหลัง 3  ปี)

ตารางแสดงข้อมูลรายรับจริงของเทศบาลตำบลวังยาง (ย้อนหลัง 3 ปี)
การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง  3 ปี
          ด้านรายจ่าย
                                                     ตารางข้อมูลแสดงรายจ่ายของเทศบาลตำบลวังยาง (ย้อนหลัง 3 ปี)

เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.