นายแสน   ผิวลออ
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
นายสุระ จักรศรี      
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
นางพัฒนี หยัดน้ำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
นายยงยุทธ ฤกษ์หร่าย   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   
นางสาวราณีย์    ศิริพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.