เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.
นายสมควร  สิงห์วี
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง
นายบุญเลิศ บัวพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังยาง
นายศานิศ นาคทอง
เลขานุการฯ