สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยางเขต 1
นายผาด  ปั้นลาย
นายบุญเรียง  หาสนนท์
นายอิสระ  ภู่มาลา
นายณรงค์เดช  มีล้นศักดิ์
นางนภาพัฒน์  คงสิบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังยางเขต 2
นายเรืองศรี  มีสุข
นายจำลอง  ทองบุญโท
นายสมชาย  ชาววังฆ้อง
นายสุรพงษ์  พันธุศิลป์
นายเสนาะ  แสนรักษาราษฎร์
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th
Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.