นายศานิศ  นาคทอง
ปลัดเทศบาลตำบลวังยาง
นางสาวอาทิตยา  กวานปัชชา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายจักรพันธ์ คงทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอรสา คล้ายบุญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอนุษรา สิงห์วี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุทธิพร แสงอินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.กัญจน์ชญา พิลึก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอดิศร ปั้นลาย
พนักงานขับรถยนต์
นายมนัส ชัยสงคราม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมาน ศรีรัตน์
พนักงานดับเพลิง
นายไพทูล ออมสิน
พนักงานดับเพลิง
นายจำเนียร อินน้อย
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
นายวน ธีระบุตร
นายกาหลง  ผิวดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสิริวิไล ภูมิบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.