นางเฉลิมพร เพชรประดับ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจันทร์จิรา   ผิวผ่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
น.ส.สุภาณี   อุดมเกตุ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
-ว่าง-
-ว่าง-
น.ส.นปภา   เชียงหลิว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.วันเพ็ญ   แผลงผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
น.ส.ทิพย์วิมล   ตาทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
น.ส.อิงอร โสภี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.