นายวิชัย   ยอดหล้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐกรพจน์   ทานัธยพงศ์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติการ
นางสาวเนตรนารี   นกไทย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายชาตรี   ศิริไพบูลย์
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายสมปอง   ข้องธัญกรณ์
คนงานสูบน้ำ
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th  ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.