นางเนตรนภา  นาคทอง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
น.ส.ศกลวรรณ  แก้วเรืองเนตร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวศศิธร  เหมือนศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลวังยาง เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง  จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร. 055-865375, 055-865376, 055-865377,  055-865378
E-mail : wangyang@wangyang.go.th ### Copyright 2010 Wangyang.go.th All rights reserved.