11 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
11 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
03 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
26 มิ.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
26 มิ.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
26 มิ.ย. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
26 มิ.ย. 2562 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
21 มิ.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
10 มิ.ย. 2562 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
10 มิ.ย. 2562 ประกาศ ราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์
10 มิ.ย. 2562 ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตามโครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
04 มิ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
31 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสำรองในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
31 พ.ค. 2562 เทศบาลตำบลวังยางขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับ "ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป พ.ศ..."
28 พ.ค. 2562 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 พ.ค. 2562 ประกาศ การโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 พ.ค. 2562 ประกาศ การดำเนินโครงการเวทีประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลวังยาง ประจำปี 2562
16 พ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 พ.ค. 2562 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
15 พ.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ
01 เม.ย. 2562 ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
29 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ศพด. ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม
19 มี.ค. 2562 ประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง
19 มี.ค. 2562 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนตอกเสาเข็ม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07 มี.ค. 2562 ประกาศ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสำรองในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
04 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกแก้มลิง หมู่ที่ 2บ้านวังตะล่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
04 มี.ค. 2562 การโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 มี.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังน้ำ