24 ก.ย. 2561 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24 ก.ย. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลวังยาง เรื่องแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง
19 ก.ย. 2561 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17 ก.ย. 2561 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 3/2561