หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

"ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง"
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 
นายแสน ผิวลออ
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
รายงานอื่นๆ
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ห้วง ต.ค. 62 - เม.ย. 63) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียบบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ในการติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลวังยาง [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน [ 30 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลวังยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวังยาง เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังยาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 13 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 15