หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลวังยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
"ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง"
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 
นายแสน ผิวลออ
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
“ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง”
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลวังยาง
 
พันธกิจ
 
  พันธกิจ (Mission) เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยางบรรลุตามวิสัยทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตพันธกิจเพื่อดำเนินการ ดังนี้
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน การจัดการด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
 
การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้มีความเพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองโดย การน้อมนำแนวทางปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรธรรมเทค การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 
การส่งเสริม/อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และการสร้างสังคมเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดวางผังเมือง และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและ เกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
 
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
 
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ท้องถิ่น
 
การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
 
การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
 
การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-887-6178
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทร : 055-865-378 โทรสาร : 055-865-378 ต่อ 1010
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 6,292,199 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10