หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากกำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

แหล่งเศรษฐกิจผลิตน้ำมันสำคัญของกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
“ตำบลน่าอยู่ สู่สุขภาพดี มีวิถีชีวิตพอเพียง”
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน การจัดการด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุม
    ทุกพื้นที่
 
การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้มีความเพียงพอต่อการดำรงชีพเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง โดยการน้อมนำแนวทางปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
    ในการดำรงชีวิต
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
    ของประชาชน
 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรธรรมเทค การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
 
การส่งเสริม/อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนาและการสร้างสังคมเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการประชาชนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
  การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
     
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
     
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร
     
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
     
การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ท้องถิ่น
     
การส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
     
การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
     
การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
     
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง
         
   
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
     
การส่งเสริมการสร้างงาน สนับสนุนการพัฒนา การรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
     
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
        เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
     
การป้องกันและและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     
การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
         
   
การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
     
การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย
     
การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
     
  การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         
   
การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
     
การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง
        มั่งคั่ง และยั่งยืน
     
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจรและเป็นสากล
     
  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาล
       
   
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
     
การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
         

 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-865-376
เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โทร : 055-865-376
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลวังยาง
จำนวนผู้เข้าชม 44,654 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2562จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10